YARGININ TEPESİNDEKİ KARGAŞA DEVLETİ KAOSA SÜRÜKLER!
KAOSA HAYIR! DEVLETSİZLİĞE HAYIR!


AYM KARARINA KARŞI YARGITAY KARARI;
‘DEVLET’İN, ‘TÖRE’NİN, ‘DÜZEN’İN BİTTİĞİ YER: KAOS!


“Yerden göğe küp dizseler/ Birbirine bent etseler/ Aradan birin çekseler/ Seyreyle sen gümbürtüyü.” demiş, yıllar önce Yunus Emre.


Anayasamızın 153. Maddesinde de açık açık şöyle diyor:
“… Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” 


AYM KARARININ UYGULANMASI BEKLENİRKEN, YARGITAY KARŞI KARAR VERDİ VE AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA HÜKMETTİ


Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi (AYM), kendisine yapılan bir bireysel başvuru üzerine, “hak ihlalleri konusunda yetkili makam” olan ve “Ortada bir hak ihlali varsa son sözü söyleyecek olan AYM” bir karar verdi.
AYM verdiği kararda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti; ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak ilgilinin tahliye edilmesine hükmetti.
Anayasa’nın 153. Maddesine göre, AYM kararı, ‘yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri’ bağladığından uygulanması gerekirdi. Diğer taraftan Anayasanın 158 maddesi de ‘diğer mahkemelerle uyuşmazlık halinde AYM kararı esas alınır’ demektedir.
Ancak AYM’nin kararı uygulanmadığı gibi, kararı veren AYM üyeleri, Yargıtay tarafından verilen bir kararla suçlandı ve kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.


ANAYASA İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ
AYM kararlarına karşı itiraz, temyiz veya karar düzeltmesi gibi bir yetki yargıya verilmemiştir. Yargıtay’ın temyiz niteliğinde karar vermesi Anayasanın 153. maddesinin yok sayılması anlamını taşır.
Bu kararla yargının, yürütmenin, her kurumun ve herkesin uyması gereken anayasa bizzat yargı tarafından devre dışı bırakılarak işlevsiz hale getirilmiştir!


DEVLETİN, TÖRENİN, NİZAMIN, DÜZENİN, YARGININ DİNAMİTLENMESİNE HAYIR!


Yaşasın sorun üretmeyen, çözüm üreten bilge devlet ve bilim toplumu!
Yaşasın cüzdanı ile vicdanı arasında sıkışınca çıkarını değil vicdanını seçecek kadar yüksek ahlaklı, siyasallaşmayan, kuvvetler ayrılığını koruyan; dürüst, tarafsız adalet dağıtan yargı!
Yaşasın işine gelse de gelmese de anayasayı delmeyen, anayasaya uyan yargı, yürütme ve idare!
Yaşasın insan hak ve hürriyetlerini baş tacı yapan hukuk devleti!
10.11.2023


Cuma NACAR
Genel Başkan